वरिष्ठता सूची


क्र.पदनामवरिष्ठता सूची
1अपर संचालकसूची
2संयुक्त संचालक/उपायुक्तसूची
3सहायक आयुक्तसूची
4सहायक संचालकसूची
5कार्यपालन अभियंतासूची
6अति0 सहायक विकास आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं समकक्ष सूची
7सहायक प्रोग्रामरसूची
8अनुसंधान अधिकारी एवं समकक्षसूची
9सहायक यंत्रीसूची
10सांख्यिकी अधिकारी सूची
11सहायक सांख्यिकी अधिकारी सूची
12लेखापाल सूची
13कनिष्ठ लेखा अधिकारीसूची
14अधीक्षकसूची
15सहायक अधीक्षकसूची
16शीघ्रलेखक ग्रेड-1 सूची
17शीघ्रलेखक ग्रेड-2 सूची
18शीघ्रलेखक ग्रेड-3 सूची
19सहायक ग्रेड-1 सूची
20सहायक ग्रेड-2सूची
21सहायक ग्रेड-3सूची
22 डाटा एन्ट्री आपरेटर सूची
23 भृत्य सूची

क्र.पदनामवरिष्ठता सूची
1अपर संचालकसूची
2उपायुक्तसूची
3सहायक आयुक्तसूची
4सहायक संचालकसूची
5कार्यपालन अभियंतासूची
6अति0 सहायक विकास आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं समकक्ष सूची
7सहायक प्रोग्रामरसूची
8अनुसंधान अधिकारी एवं समकक्षसूची
9सहायक यंत्रीसूची
10सांख्यिकी अधिकारी सूची
11सहायक सांख्यिकी अधिकारी सूची
12लेखापाल सूची
13कनिष्ठ लेखा अधिकारीसूची
14अधीक्षकसूची
15सहायक अधीक्षकसूची
16शीघ्रलेखक ग्रेड-1 सूची
17शीघ्रलेखक ग्रेड-2 सूची
18शीघ्रलेखक ग्रेड-3 सूची
19सहायक ग्रेड-1 सूची
20सहायक ग्रेड-2सूची
21सहायक ग्रेड-3सूची
22 डाटा एन्ट्री आपरेटर सूची
23 भृत्य सूची